2016-04-26

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury, plan działalności, sprawozdania, kontrola zarządcza, audyt

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 2018 poz. 192)..

Misją Ministerstwa Infrastruktury jest kreowanie polityki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, łączności, stwarzającej warunki prawidłowego rozwoju tych działów i zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Ministerstwo Infrastruktury jest profesjonalną, nowoczesną instytucją, podejmującą racjonalne decyzje kierując się dobrem wspólnym.

 

Cele strategiczne:

  • rozwój infrastruktury transportowej, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad oraz kolei, lotnisk i infrastruktury nawigacyjnej,
  • tworzenie zasad i rozwiązań systemowych dotyczących ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego, oraz wykonywania tego transportu poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów pozalegislacyjnych, udział w strukturach i organizacjach międzynarodowych, zawieranie porozumień bilateralnych, współpracę z partnerami społecznymi,
  • tworzenie warunków zapewniających zrównoważony rozwój przestrzenny kraju, sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i przyczyniający się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a także w sposób zrównoważony wspierający mobilność mieszkańców, w oparciu o bezpieczną, zintegrowaną z europejskim i globalnym systemem transportowym infrastrukturę,
  • tworzenie warunków zwiększających bezpieczeństwo we wszystkich rodzajach transportu,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej Polski poprzez m.in. realizację głównych korytarzy transportowych,
  • wdrażanie rozwiązań systemowych pozwalających na realizowanie inwestycji budowlanych, które są bezpieczne, efektywne energetycznie oraz sprzyjają podnoszeniu jakości życia obywateli,
  • opracowywanie i wdrażanie polityki pocztowej,
  • aktywne wspieranie podległych instytucji w celu efektywnego wykorzystania funduszy UE dostępnych dla Polski w aktualnej perspektywie finansowej, zgodnie z kreowaną polityką rozwoju infrastruktury.

Sprawozdanie z wykonania planu działaności Ministra Infrastruktury

Oświadczenia Ministra Infrastruktury o stanie kontroli zarządczej

 


Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Sprawozdania z wykonania planu działalności

Oświadczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa o stanie kontroli zarządczej

Komitet audyty

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport za rok 2017 502,53 KB (PDF)

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport za rok 2016 320,25 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się