2015-12-22

Strategie i programy

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r.

 

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

 

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.


Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"   2,86 MB (PDF)

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r.

 

20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 97/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Uchwała wprowadza zmianę limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"   295,05 KB (PDF)

 

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z 25 maja 2017 r.

 

25 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 80/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Uchwała wprowadza zmiany dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn. W związku z koniecznością realizacji tego odcinka w ramach perspektywy finansowej Programu, tj. do 2023 r., została podjęta decyzja o skierowaniu tego zadania do realizacji w formule tradycyjnej. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do Programu, polegające na przeniesieniu tej inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1, co pozwoli na sfinansowanie zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 503,24 KB (PDF)

 

Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r.

 

Program zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.
 
Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74. Ponadto w Programie znajduje się lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. Program zakłada stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych jak również remont już istniejących dróg, oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych. Limit finansowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu został ustalony przez Radę Ministrów na poziomie 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do limitu finansowego.

Zadania inwestycyjne zostały ujęte w załącznikach do Programu:

 • Załącznik 1 - lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.
 • Załącznik 1a - zawierający inwestycje priorytetowe, których realizacja mogła zostać rozpoczęta do 2013 r., pod warunkiem wystąpienia oszczędności na kontraktach z załącznika nr 1 lub zapewnienia dodatkowych środków finansowych ponad limit ustalony przez Radę Ministrów.
 • Załącznik 2 - zawierający inwestycje, których stan przygotowania nie pozwalał na rozpoczęcie realizacji przed 2013 r. Ich realizacja będzie możliwa po 2013 r., pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych.


Załącznik 3 zawiera kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 3,24 MB (PDF)

W toku realizacji Program uzupełniono o:

 • załącznik nr 4, w którym dokonano przesunięcia dwóch inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1a; załącznik nr 5, który zawiera listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oraz dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.;
 • załącznik nr 6, który zawiera listę niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. Poza jedną inwestycją, wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone zgodnie z tym załącznikiem.


Załącznik nr 4
6 listopada 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 stycznia 2011 r., dokonując aktualizacji Programu. Uchwała Rady Ministrów z 6 listopada 2012 r. 320 KB (PDF)

Załącznik nr 5

4 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Załącznik nr 6
1 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Informacja dotycząca stanu realizacji PBDK na lata 2011-2015

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU)

Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce w horyzoncie średniookresowym jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)- SRT. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego.
SRT jest jedną z 9 strategii zintegrowanych i służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyższego rzędu. Jednocześnie SRT uwzględnia priorytety wspólnej polityki transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska Unii Europejskiej.
SRT została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 roku.
Wdrożenie SRT pozwoli usunąć aktualnie istniejące bariery, a także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i w systemach przewozowych.
Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego
w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.
Powyższy cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.
Osiągnięcie celu głównego wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi transportu, dotyczących:

 • stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej,
 • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
 • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,
 • ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko,
 • zbudowania racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Z uwagi na ogólny charakter dokumentu (określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) SRT nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących realizacji konkretnych działań czy inwestycji. Ten obszar został zarezerwowany dla dokumentów wdrożeniowo-operacyjnych Strategii, w tym Dokumentu Implementacyjnego do SRT i programów rozwoju dla poszczególnych gałęzi transportu.

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 5,85 MB (PDF)

MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku jest kluczowym rządowym dokumentem strategicznym w sektorze transportu kolejowego, kierunkującym działania organów administracji publicznej oraz uczestników rynku kolejowego w Polsce. Rada Ministrów, przyjmując Master Plan, stworzyła nowe ramy dla długofalowego programowania i planowania rozwoju sektora kolejowego w Polsce. Wypełniając swe międzynarodowe zobowiązania, rząd nakreślił zasadnicze kierunki działania w sektorze, tworząc tym samym stabilną i przewidywalną narodową politykę kolejową.

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI INTEROPERACYJNOŚCI STEROWANIE

Krajowy Plan Wdrażania TSI Sterowanie został opracowany na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15.06.2016 r., str. 1). Dokument ten zastępuje dotychczasowy „Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce” z marca 2007 r. Krajowy Plan Wdrażania TSI Sterowanie zawiera informacje o przewidywanych terminach wyposażenia linii kolejowych w Polsce w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

 

 

Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce (NPW ERTMS) został zatwierdzony przez Radę Ministrów decyzją z dnia 6 marca 2007 r., a następnie przekazany Komisji Europejskiej. NPW ERTMS zawiera harmonogram wdrażania systemu, z podziałem na wdrażanie systemu ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) i systemu łączności cyfrowej GSM-R.
 

KRAJOWY PROGRAM KOLEJOWY DO 2023 ROKU

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dokument ten realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym "Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz "Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku".

Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku zastępuje obecnie obowiązujący Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych.
 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH

Wieloletni program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 jest dokumentem wskazującym kierunki rozwoju narodowej infrastruktury kolejowej. Obejmuje modernizację istniejących linii oraz budowę nowych odcinków w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego.
 
Uchwała nr 30/2015 Rady Ministrów z dnia 13 marca 2015 r.

Uchwała nr 149/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.

Uchwała nr 124/2014 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r.


Uchwała nr 196/2013 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r.


Uchwała nr 127/2012 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2012 r.


Uchwała nr 219/2011 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r.

Sprawozdania roczne z wykonania WPIK

POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU

 

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

 

Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.

 

Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

 

Program finansowany będzie z środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.

 

Uchwała nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" 4,18 MB (PDF)

FUNDUSZ KOLEJOWY

Fundusz Kolejowy (FK) utworzony na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, działa jako wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym zadaniem FK jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, a także wydatki bieżące PKP PLK S.A. związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Limity wydatków FK na cele ustawowe określone zostały w "Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019", przyjętym przez Radę Ministrów.

(Sprostowanie – prawidłowa data uchwały 27 lipca 2015 r.)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257) Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 utracił moc z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. z dniem 31 sierpnia 2016 r. Ponadto ww. ustawa uchyliła art. 12 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646, z 2014 r. poz. 911 oraz z 2016 r. poz. 1257), który stanowił podstawę aktualizacji ww. Programu.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ W MIĘDZYWOJEWÓDZKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM


Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym formułuje podstawowe zasady funkcjonowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym wykonywanych jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego na rynku objętym zasadami konkurencji regulowanej, jak również ich finansowanie ze środków publicznych, sposób świadczenia, prognozowane zapotrzebowanie oraz potencjalne kierunki rozwoju.
 

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

Aktualnie obowiązującym dokumentem rządowym stanowiącym wytyczne rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Polsce jest przyjęty Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów z 8 maja 2007 r. "Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych". Dokument ten po raz pierwszy od wielu lat zmaterializował politykę transportową państwa względem gałęzi, jaką jest lotnictwo cywilne. Z założenia jest to dokument o charakterze kierunkowym, wskazującym na podstawie prognoz rozwoju ruchu lotniczego w Polsce potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury lotnisk zaliczonych do sieci TEN-T oraz infrastruktury związanej z komunikacją, nawigacją i dozorowaniem w żegludze powietrznej do 2020 roku.
 

 

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska jest dokumentem zawierającym  krajową politykę bezpieczeństwa dla systemu tachografów cyfrowych w Polsce (STC). Polityka ta została opracowana na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Digital Tachograph System European Root Policy” odnoszącego się do kluczy kryptograficznych, certyfikacji kluczy używanych do weryfikacji kluczy publicznych, bezpieczeństwa informacji i mechanizmu podpisu cyfrowego w STC. Zadania Komisji Europejskiej w STC, wykonywane przez Główne Europejskie Centrum Certyfikacji (ERCA).

 

W Polsce zadania związane z STC wykonują:

 1. PL-MSA – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako instytucja zarządzająca STC i odpowiedzialna za wdrożenie prawa UE do polskiego prawa;
 2. PL-MSCA – Centrum Certyfikacji;
 3. PL-CIA – Podmiot Wydający Karty do tachografów;
 4. PL-CP – Centrum Personalizacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się