2017-10-20

Rozeznanie rynku

Minister Infrastruktury i Budownictwa (MIB) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do zgłaszania kandydatur na ekspertów reprezentujących branżę budowlaną do składania ofert na sporządzenie rekomendacji dotyczących przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w ramach włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dla potrzeb branży budowlanej.


Celem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie rekomendacji dot. przypisania poziomu PRK do kwalifikacji w branży budowlanej, stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o integrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w ramach procesu włączania kwalifikacji do ZSK.


I. Informacje o przedmiocie zamówienia

Usługa polegająca na sporządzeniu rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji branży budowlanej włączanych do ZSK, będzie realizowana na podstawie art. 21 ustawy, w ramach prac zespołu ekspertów, który zostanie powołany przez MIB.


Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji włączanych do ZSK polega na dokonywaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia. Sporządzona przez eksperta rekomendacja powinna zwierać efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, będące podstawą przypisania tego poziomu.


Ekspert dokonujący porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK, powinien posiadać:

 1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, a do porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK,

  oraz
   
 2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
  • zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację,
   lub
  • ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację,
   lub
  • przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację,
   lub
  • ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację,

   albo
    
 3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.


II. Czas realizacji zadania


30 dni od daty podpisania umowy
 

III. Oferta powinna zawierać

 1. wypełniony Formularz ofertowy z dołączonymi Formularzami zgłoszeniowymi kandydatów na specjalistów, tj. informację o potencjale kadrowym bezpośrednio sporządzającym planowane rekomendacje;
 2. koszt wykonania pracy przez jednego eksperta.


IV. Kryteria oceny ofert

 1. potencjał kandydatów sporządzających rekomendację uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania zadania (na podstawie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych);
 2. koszt wykonania pracy przez jednego specjalistę.


V. Termin nadsyłania ofert

 

Wypełniony Formularz ofertowy wraz z dołączonym Formularzem zgłoszeniowym kandydatów na eksperta należy wysłać na e-mail: sekretariatDAB@mib.gov.pl z dopiskiem „Nabór ekspertów zewnętrznych” do  14 listopada 2017 r.
UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 20 grudnia 2017 r.

 

VI. Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków Zamówienia.
 4. MIB zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MIB.
 5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MIB do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy oferta zostanie odrzucona.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyn.
 8.  


Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się