2017-10-20

Rozeznanie rynku

Minister Infrastruktury i Budownictwa (MIB) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza specjalistów reprezentujących branżę budowlanej do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) z obszaru sektora budowlanego.

 

Celem sporządzenia opinii przez specjalistów jest dostarczenie MIB argumentów do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK dla potrzeb branży budownictwa.

 

I. Informacje o przedmiocie zamówienia

 1. usługa polegająca na sporządzeniu przez specjalistę opinii społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji z branży budownictwa do ZSK jest realizowana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. na podstawie ustawy, niniejszą opinię może sporządzić specjalista, który:
  • posiada doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
  • reprezentuje poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  • posiada kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. sporządzona przez specjalistę opinia powinna obejmować następujące obszary:
  • ocenę zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  • ocenę skutków społeczno-gospodarczych ewentualnego włączenia kwalifikacji do ZSK (ocena pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem oceny),
  • podsumowanie oceny (ocena ogólna pozytywna lub negatywna wraz z uzasadnieniem),
  • rekomendacje co do włączenia określonych kwalifikacji do ZSK (propozycja włączenia lub niewłączenia kwalifikacji do ZSK wraz z uzasadnieniem).

II. Czas realizacji zadania

 

30 dni od daty podpisania umowy

 

III. Oferta powinna zawierać

 1. wypełniony Formularz ofertowy (załącznik 2) z dołączonymi Formularzami zgłoszeniowymi kandydatów na specjalistów (załącznik 3), tj. informację o potencjale kadrowym bezpośrednio sporządzającym planowane opinie;
 2. koszt wykonania pracy przez jednego specjalistę.

IV. Kryteria oceny ofert

 1. potencjał kandydatów sporządzających opinię uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania opinii specjalistycznej (na podstawie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych);
 2. koszt wykonania pracy przez jednego specjalistę.

 

V. Termin nadsyłania ofert

 

Do 14 listopada 2017 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariatDAB@mib.gov.pl.

UWAGA: Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 20 grudnia 2017 r.

 

 

VI. Dodatkowe informacje

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków Zamówienia.
 4. MIB zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w MIB.
 5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania MIB
 6. do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy oferta zostanie odrzucona.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się