Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
Ministerstwo Infrastruktury – Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chałubińskiego 4/6, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza
do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na
wykonanie aktualizacji klasyfikacji ryzyk dla wybranych rodzajów
wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów
województw i powiatów wraz przedstawieniem wyników na mapach.
26.06.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
W związku z planowanym przez Ministerstwo Infrastruktury
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
polegającego na przeprowadzeniu zadania „I Motocyklowy
Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
22.05.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do przedstawienia
szacunkowej wyceny kosztów zamówienia.
11.05.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zamierza w najbliższym czasie
udzielić zamówienie, którego przedmiotem będzie zaplanowanie,
przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach
realizowanej przez Zamawiającego kampanii społecznej.
10.05.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo
Infrastruktury postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, polegającego na wykonaniu opracowania pt.
„Analiza jakości technicznej projektów drogowych
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z
rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami
technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania
drogowych obiektów inżynierskich”
27.04.2018 więcej
Rozeznanie rynku
Przedmiotem postępowania są konsultacje medyczne przed
szczepieniem oraz wykonanie szczepień ochronnych dla członków
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
06.04.2018 więcej
Rozeznanie rynku
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania postaw i
opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz badania opinii społeczeństwa
06.04.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Ministerstwo Infrastruktury, zamierza przystąpić w najbliższym
czasie do udzielenia zamówienia publicznego, którego
przedmiotem będzie wykonanie i dostawa materiałów
informacyjno-promocyjnych.
04.04.2018 więcej
dialog techniczny
mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego
zamówienia publicznego polegającego na realizacji szkolenia
kadr BRD na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-20120)
29.03.2018 więcej
Rozeznanie rynku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego „Organizacja I Motocyklowego Kongresu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ogólnopolski Dzień
Motocyklisty”
14.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się