2016-05-12

Praktyki, staże, wolontariat

PRAKTYKI

 • Praktyki organizowane są dla studentów wszystkich lat studiów.
 • Organizujemy praktyki zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i te z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe).
 • Powinny one trwać minimum dwa tygodnie. Terminy praktyki dostosowujemy do możliwości obu stron a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.
 • Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Ogłoszenia o organizownych praktykach

 

 

Jak zgłosić się na praktykę do Ministerstwa?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne Biura/ Departamenty
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny - praktyka ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa, i wyślij na adres praktyki@mi.gov.pl
 3. Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego  MI o zakwalifikowaniu się na praktykę
 4. Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:
 • porozumienie z uczelnią i skierowanie (w przypadku praktyk obowiązkowych)
 • dowód ubezpieczenia NNW
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

 

WOLONTARIAT

 • Oferta wolontariatu skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w MI.
 •  Warunkiem jest ukończenie 18-ego roku życia oraz wykształcenie min. średnie.
 • Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  
 • Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.
 • Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania wolontariatu.

Jak zgłosić się na wolontariat do Ministerstwa?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne Biura/ Departamenty
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny - wolontariat ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa, i wyślij na adres praktyki@mi.gov.pl
 3. Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego  MI o zakwalifikowaniu się na wolontariat
 4. Przed rozpoczęciem wolontariatu powinieneś dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW oraz podpisać umowę o świadczeniu usług wolontarystycznych

 

STAŻE ABSOLWENCKIE

Staże organizowane w ministerstwie realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

 • urzędy pracy,
 • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne,
 • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.


Szczegółowe informacje o praktykach,  wolontariacie i stażach absolwenckich  w Ministerstwie Infrastruktury można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 16 10 oraz adresem mailowym praktyki@mi.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się