2017-11-20

Petycje rok 2017

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Departament Kontroli
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIB przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mib.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Rok 2017 - zestawienie petycji według daty wpływu do MIB.

Grudzień

 

 • 22 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy realizacji dostępu do publicznych programów mieszkaniowych osób niepełnosprawnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 298,34 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 09 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 550,58 KB (PDF)


 • 14 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy użytkowania drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość Siedliska, gmina Szczekociny.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 399,6 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 514,06 KB (PDF)


 • 13 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy budowy kładki dla pieszych na moście kolejowym w Nietkowicach.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 526,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 13 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 583,49 KB (PDF)


 • 8 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Czerwieńsku.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 60,72 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 22 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 32,86 KB (PDF)


 • 7 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy zmian w publikacji rozkładu jazdy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 94,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 31 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 122,07 KB (PDF)


 • 6 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy umieszczania rozkładów jazdy na przystankach i czystości przystanków.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 341,89 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 680,79 KB (PDF)


 • 5 grudnia 2017 r.

Petycja dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych dot. oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, nabór na rok 2018.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 3,53 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 957,2 KB (PDF)


Listopad

 • 30 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do przywrócenia oznaczenia stacji kolejowych w miejscowościach Chrząstowice oraz Dębska Kuźnia (województwo opolskie) zgodnego z obowiązującym prawem.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 187,49 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 31 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 90,72 KB (PDF)


 • 27 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy systemu oznakowania dróg oraz linii kolejowych w Polsce.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 288,84 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 879,55 KB (PDF)


 • 24 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy analizy stosowania przepisu art. 105 §1 Kpa do roszczeń objętych dyspozycją przepisu art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121, z późn. zm.), a także zawiera postulat nowelizacji przepisu art. 36 ustawy o gospodarce nieruchomościami tak, aby poprzedni właściciel miał możliwość wzruszenia  czynności rozporządzających dokonanych przez Skarb Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego dotyczących nieruchomości wywłaszczonych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 512,39 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,91 MB (PDF)


 • 22 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy projektów rozporządzeń MIB zmieniających rozporządzenia w sprawie: ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, a także świadectwa maszynisty, w szczególności zmiany terminu obowiązku szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 312,47 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 88,45 KB (PDF)


 • 20 listopdada 2017 r.

Petycja dotyczy bezkolizyjnego przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu dk 71.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,14 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 383,52 KB (PDF)


 • 9 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Odwzorowanie cyfrowe petycji 863,71 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,02 MB (PDF)


 • 9 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy inwestycji drogowej - Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania  z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z omawianą inwestycją odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Odwzorowanie cyfrowe petycji  2,79 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 21 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,02 MB (PDF)


 • 6 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy analizy stosowania przepisu art. 105 §1 Kpa do roszczeń objętych dyspozycją przepisu art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121, z późn. zm.), a także zawiera postulat nowelizacji przepisu art. 36 ustawy o gospodarce nieruchomościami tak, aby poprzedni właściciel miał możliwość wzruszenia  czynności rozporządzających dokonanych przez Skarb państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego dotyczących nieruchomości wywłaszczonych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 512,39 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 532,10 KB (PDF)


 • 6 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy budowy łącznicy kolejowej Lublin Rury – Lublin Wrotków.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,49 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 6 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 443,43 KB (PDF)


 • 3 listopada 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany parametrów budynku rekreacji indywidualnej, którego budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 147,85 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 8 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 146,14 KB (PDF)


Październik

 • 30 października 2017 r.

Petycja dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pozostających we władaniu spółdzielni mieszkaniowych, na których posadowiono budynki mieszkalne wielorodzinne.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 72,3 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 2 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 869,62 KB (PDF)


 • 27 października 2017 r.

Petycja dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pozostających we władaniu spółdzielni mieszkaniowych, na których posadowiono budynki mieszkalne wielorodzinne.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 105,38 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 2 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,09 MB (PDF)


 • 26 października 2017 r.

Petycja dotyczy prawnego uregulowania prac związanych z zabezpieczeniem przed korozją obiektów budowlanych (metalowych i betonowych) w aktualnie opracowywanych przez MIB projektach ustaw: Kodeks urbanistyczno – budowlany, o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 239,81 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 5 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 191,44 KB (PDF)


 • 24 października 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,07 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 29 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 789,24 KB (PDF)


 • 13 października 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany ustawy o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,07 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,84 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,1 MB (PDF)


 • 12 października 2017 r.

Petycja dotyczy dokonania zmian w ustawie o własności lokali w zakresie wprowadzonego do ustawy art. 2 ust. 1a.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,01 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 5 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,77 MB (PDF)


 • 11 października 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany rozporządzeń i opracowania dokumentów pojazdów samochodowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i formalności administracyjnych z tym związanych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,34 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 2 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 928,02 KB (PDF)


 • 4 października 2017 r.

Petycja dotyczy przyjęcia jednolitej interpretacji zapisów umowy ADR oraz regulaminu RID a także ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie odpowiedzialności nadawcy, pakującego i załadowcy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,5 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 stycznia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 929,49 KB (PDF)


 • 4 października 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany trasowania pociągów PKP Intercity z i do stacji Przemyśl.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,51 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 45,95 KB (PDF)


 • 2 października 2017 r.

Petycja dotyczy trasowania pociągu międzynarodowego „Chopin” przez Piotrków Trybunalski.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 939,9 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 857,86 KB (PDF)


Wrzesień

 • 21 września 2017 r.

Petycja dotyczy utrzymania przystanku kolejowego Suchowolce w ciągu linii kolejowej nr 32 w województwie podlaskim.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 618,92 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 405,52 KB (PDF)


 • 19 września 2017 r.

Petycja dotyczy budowy nowej drogi startowej w kierunku północnym na lotnisku Kraków-Baalice gm. Zabierzów woj. małopolskie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,1 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe stanowiska wnioskodawcy 982,02 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 157,36 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono na stanowisko wnioskodawcy 22 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi na stanowisko wnioskodawcy 121,87 KB (PDF)


 • 18 września 2017 r.

Petycja dotyczy naprawy błędu w Obwieszczeniu Dz. U. z dnia 29.01.2016 poz. 124.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,01 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 4 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 783,66 KB (PDF)


 • 13 września 2017 r.

Petycja dotyczy budowy drogi ekspresowej S-74.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 389,33 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 13 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1005,74 KB (PDF)


 • 9 września 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany przepisów dotyczących transportu kolejowego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 89,68 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 21 września 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 201,4 KB (PDF)


 • 7 września 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany przepisów oraz rozwiązań systemowych dotyczących transportu kolejowego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 230,53 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 84,23 KB (PDF)


 • 6 września 2017 r.

Petycja dotyczy wyposażenia środków transportu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 466,25 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 8 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 350,86 KB (PDF)


 • 6 września 2017 r.

Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do wyremontowania południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 573,05 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 30 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 59,22 KB (PDF)


Sierpień

 

 • 28 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy przeprowadzenia badań nad usunięciem transportu napowietrznego (samolotów) mi.in. na zamianę niniejszego transportu na elektryczny, elektryczne zespoły trakcyjne (nie dotyczy służb).

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,38 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe sprostowania do petycji 779,58 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 września 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 609,36 KB (PDF)

Odpowiedzi na sprostowanie udzielono 28 września 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 919,7 KB (PDF)


 • 25 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy nieodpłatnego przekazania przez PKP S.A. Miastu Tarnów budynku dworca kolejowego  PKP Tarnów – Mościce wraz z przylegającą do niego działką.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 106,91 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 45,81 KB (PDF)


 • 18 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy objęcia podzielników ciepła regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 857,76 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 31 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 91,74 KB (PDF)


 • 17 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikat w projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 51,06 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 201,4 KB (PDF)


 • 8 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 94,93 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 85,58 KB (PDF)


 • 7 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy likwidacji wspólnot mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,78 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe petycji 909,6 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,09 MB (PDF)


 • 4 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy poprawy budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).
Odwzorowanie cyfrowe petycji 612,8 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 8 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 395,13 KB (PDF)


 • 4 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy zakazu budowy budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych blisko linii kolejowych wykorzystywanych do transportu materiałów i substancji niebezpiecznych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 118,94 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 3 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 130,97 KB (PDF)


 • 4 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,01 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 26 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 411,81 KB (PDF)


 • 4 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy uruchomienia środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha wraz z jej szczawieńskim łącznikiem.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 88,54 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 29 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 507,88 KB (PDF)


 • 3 sierpnia 2017 r.

Petycja dotyczy pomocy mieszkaniowej dla niepełnosprawnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 130,12 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 161,32 KB (PDF)


Lipiec

 • 18 lipca 2017 r.

Petycja wielokrotna dotyczy instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu pod Ursynowem w ramach budowy  Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 544,29 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 1 grudnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 849,99 KB (PDF)


 • 17 lipca 2017 r.

Petycja dotyczy modyfikacji art. 30 ust. 4 ustawy prawo budowlane.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 116,59 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 6 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 105,63 KB (PDF)


 • 7 lipca 2017 r.

Petycja dotyczy projektu budowy nowego połączenia drogowego drogi krajowej nr 94 z autostradą A4.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 140,53 KB MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 42,78 KB  (PDF)


 • 7 lipca 2017 r.

Petycja dotyczy skierowania projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności pod obrady Sejmu oraz zgłoszenia autopoprawki do projektu w zakresie uwag przedstawionych przez stowarzyszenie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,58 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 269,5 KB (PDF)


Czerwiec

 • 29 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych poprzez utworzenie katalogu jednostek, przy których działają komisje egzaminacyjne, w szczególności dodanie do niego Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,63 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 31 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 486,72 KB (PDF


 • 28 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy problemów parkingowych pasażerów na stacji PKP w Kutnie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 46,79 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 1 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 52,47KB (PDF)


 • 22 czerwca 2017 r.

Dotyczy petycji w sprawie podjęcia czynności przewidzianym prawem, nakazujących podległym organom państwowym bezwłoczne egzekwowanie obowiązujących przepisów ustawowo wymaganych do świadczenia usług przewozowych osób oraz podjęcia działań zmierzających do likwidacji "szarej strefy" w transporcie drogowym.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 902,04 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 27 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 755,37KB (PDF)


 • 13 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, polegającej na przyznaniu ulg przejazdowych dla osób, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 867,33 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 697,02 KB (PDF)


 • 12 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy podjęcia działań mających na celu likwidację szarej strefy w obszarze świadczenia usług przewozu osób.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 140,8 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 863,6 KB (PDF)


 • 8 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do szybkiej realizacji budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta jako części drogi krajowej S6.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 540,92 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 1 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 645,85 KB (PDF)


 • 7 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,32 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 5 września 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 771,73 KB (PDF)


 • 7 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy braku możliwości otrzymania dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej z motocykla na przyczepę lekką do 100 kg, w sytuacji gdy przyczepa zasłania tablice rejestracyjną motocykla.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 257,32 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 26 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 278,15 KB (PDF)


 • 5 czerwca 2017 r.

Dotyczy petycji w sprawie podjęcia działań mających na celu likwidację szarej strefy w obszarze usług przewozu osób.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,33 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2 1,58 MB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe petycji 3 1,52 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 31 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 771,17 KB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2 747,95 KB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 3 897,96 KB (PDF)


 • 5 czerwca 2017 r.

Petycja dotyczy udzielenia wsparcia finansowego starostwom powiatowym w Sanoku i Krośnie na remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska-Puławy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,55 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1007,59 KB (PDF)


Maj

 • 30 maja 2017 r.

Petycja dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów złożonych z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz wprowadzenia systemu winietowego dla samochodów osobowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 982,71 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 4 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,47 MB (PDF)

 


 • 29 maja 2017 r.

Petycja dotyczy zwolnienia z systemu viaTOLL zespołów pojazdów złożonych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 629,41 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 952,63 KB (PDF)
 


 • 29 maja 2017 r.

Petycja dotyczy zapewnienia w niedziele wieczornego pociągu z Berlina do woj. lubuskiego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 982,53 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,01 MB (PDF)


 • 11 maja 2017 r.

Petycja dotyczy elektronicznego systemu poboru opłat za autostrady opartego o numer rejestracyjne pojazdu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,03 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielnono 8 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 490,68 KB (PDF)


 • 10 maja 2017 r.

Petycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Olsztyn-Warkały-Morąg.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,02 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielnono 5 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 639,2 KB (PDF)

 


 • 8 maja 2017 r.

Petycja dotyczy żądania zmiany przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,32 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1 MB (PDF)


 • 8 maja  2017 r.

Petycja dotyczy przebudowy linii kolejowej nr 7 na odcinku Olszynka Grochowska - Józefów.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,24 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 26 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 626,37 KB (PDF)


Kwiecień

 • 29 kwietnia 2017 r.

Petycja dotyczy nowelizacji ustawy prawo budowlane w zakresie bezpieczeństwa mienia.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 168,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 4 sierpnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 275,85 KB (PDF)


 • 27 kwietnia 2017 r.

Petycja dotyczy budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28 we wsi Śliwnica k/Krasiczyna.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 465,54 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 27 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 106,51 KB (PDF)


 • 24 kwietnia 2017 r.

Petycja dotyczy modernizacji skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 2041C i drogą gminną w miejscowości Brzozówka oraz drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 569 i gminną nr 101005C w miejscowości Dobrzejewice.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 581,75 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 420,81 KB (PDF)


 • 19 kwietnia 2017 r

Petycja dotyczy Kolei Szprotawskiej.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 775,23 KB (PDF)


 • 10 kwietnia 2017 r.

Petycja dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 517,01 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 13 lipca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 327,66 KB (PDF)


Marzec

 • 16 marca 2017 r.

Petycja dotyczy nowelizacji przepisów o podziałach nieruchomości oraz przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 63,7 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 21 kwietnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 95,03 KB (PDF)


 • 6 marca 2017 r.

Petycja dotyczy uchylenia lub zmiany art. 25 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 69,67 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 czerwca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 116,66 KB (PDF)


Luty

 • 24 lutego 2017 r.

Petycja w sprawie wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 261/2004/WE.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 89,68 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 13 kwietnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 205,72 KB (PDF)


 

 • 22 lutego 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 4,34 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 listopada 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,02 MB (PDF)


 • 20 lutego 2017 r.

Petycja dotyczy podjęcia działań nakierowanych na rozwój oferty kolejowej w regionie Beskidu i Podhala.
Odwzorowanie cyfrowe petycji 605,55 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 maja 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 761,39KB (PDF)


 • 8 lutego 2017 r.

Petycja dotyczy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Odwzorowanie cyfrowe petycji 783,12 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 8 maja 2017 r.
Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 247,1 KB (PDF)


 • 8 lutego 2017 r.

Petycja dotyczy rozpoczęcia budowy obwodnicy Strzelna w ciągu dk 15 i 25.
Odwzorowanie cyfrowe petycji 304,12 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 kwietnia 2017 r.
Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 556,98 KB (PDF)


Styczeń

 • 20 stycznia 2017 r.

Petycja dotyczy zmiany art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 67,37 KB (PDF)
Odwzorowanie cyfrowe petycji 630,68 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 15 marca 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 211,29 KB (PDF)


 • 17 stycznia 2017 r.

Petycja dotyczy konieczności budowy łącznicy w ciągu linii kolejowych nr 98 i 99 w miejscowości Chabówka.
Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,29 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 12 kwietnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 495,1 KB (PDF)


 • 13 stycznia 2017 r.

Petycja dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w celu ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach Budownictwa Społecznego.
Odwzorowanie cyfrowe petycji 295,7 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 4 kwietnia 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 282,07 KB (PDF)


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się