2018-02-16

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731)

 

Minister Inwestycji i Rozwoju

 

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 2 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.5.2017.MD.3, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 r., Nr 129/P/2017, znak: WI-P.7840.59.38.2017.MG, zobowiązującą wnioskodawcę do dokonania opłaty za usunięte drzewa i krzewy na rachunek bankowy Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie 245 464,82 zł (dwustu czterdziestu pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu czterech 82/100 złotych), naliczonej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2012 r., znak: WIŚ-P.7840.8.77.2012.TM, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa węzła w Rembelszczyźnie w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 332c, w godzinach 9.00 - 15.00 oraz w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 15.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się