2018-02-27

Nadzór nad fundacjami

Fundacje zobowiązane są do corocznego przesyłania ministrowi właściwemu sprawozdania z działalności. Kwestie te reguluje art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Sprawozdanie za zakończony rok kalendarzowy Fundacje zobowiązane są nadesłać do końca roku następnego.

Formę i zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.).

Fundacje zobowiązane są również do udostępnienia sprawozdania do publicznej wiadomości, stosownie do zapisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Dla utrzymania skutecznego i szybkiego kontaktu, Fundacje proszone są o bezzwłoczne powiadamianie Ministerstwa o zachodzących zmianach: składu osobowego Zarządu, adresu siedziby, telefonu, adresu poczty elektronicznej czy strony internetowej.

 

Kontakt:

Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Ministra, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. 22 630-11-59.

 

 

Uwaga !

Fundacjom prowadzącym m.in. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, np. w formie organizacji wyjazdów wakacyjnych, czy w czasie ferii szkolnych, pobytów agroturystycznych, obozów tematycznych itp., Ministerstwo przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności przy doborze osób opiekujących się odpoczywającymi małoletnimi.  

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom  przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  2. Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Należy pamiętać o tym obowiązku dla zapewnienia pozostającym pod opieką małoletnim niezbędnego bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej
bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się