2016-02-16

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury są organizowane na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem sytuacji naboru na wybrane stanowiska, przeprowadzonego za zgodą Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 5)
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

Ogłoszenia o naborze do korpusu służby cywilnej można znaleźć również na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Infrastruktury?

 

Naszym pracownikom ofertujemy:

 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy oraz ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00;
 • dodatkowe wymagrodzenie tzw. trzynastka", bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP

Jak aplikować na wolne stanowiska?

 

Ministerstwo Infrastruktury jest pracodawcą równych szans. Pracę ma szansę otrzymać każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Ponadto, do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. 

 

Wszystkie osoby, chcące aplikować na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie o naborze. Pozostałe aplikacje, przysyłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ref. ogłoszenia, zostaną zniszczone.

 

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (oświadczenie podpisane własnoręcznie)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy tylko naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)

Dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń (w załączeniu).

 

________________________________________________________________________________________

 

Aplikację można przesłać za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
________________________________________________________________________________________

 

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub załącznik w postaci odpowiedniego certyfikatu. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy (w załączeniu).

 

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

 

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydaci powinni dołączyć do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW.

 

Aplikacje złożone przez kandydatów nie będą zwracane, zatem prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są wskazane w ogłoszeniu o naborze (w przypadku wymaganych dyplomów i zaświadczeń należy składać tylko ich kopie). Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody i techniki, które są stosowane podczas naborów w Ministerstwie to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności, próbki pracy itp. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące naborów można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-18-11 lub (22) 630-18-24.

 

 

 

Ogłoszenia o pracę w służbie cywilnej (z wyłączeniem wyższych stanowisk)

Dyrektor Generalny MI poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

Załączniki

  Poziomy biegłości...ęzykowej.pdf 191,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenia na po...by naboru.pdf 329,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenia na po...by naboru.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się