2018-07-06

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 70 - 940 Szczecin, al. Niepodległości 41 / 42.
3. Przedmiot sprzedaży: Boleszkowice dz. 1353/62 (gmina Boleszkowice, powiat myśliborski).
 
Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1353/62 o powierzchni 0,1375 ha wraz  z posadowionym na niej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 30,37 m2 . Nieruchomość objęta jest KW o numerze SZ1M/00024216/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki numer 1353/62 nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązuje następujący kierunek zagospodarowania: strefa istniejącego zainwestowania; terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie. Dostęp do działki możliwy będzie przez nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1353/61. PP S.A. na podstawie umowy wynajmuje budynek gospodarczy posadowiony na działce stanowiącej przedmiot sprzedaży. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 
 
Treść ogłoszenia  178,16 KB (PDF)
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się