2018-07-05

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury, 31-553 Kraków ul. Cystersów 21 ( pokój 22).
3. Przedmiot sprzedaży: Jadowniki, ul. Wincentego Witosa 5a, gmina Brzesko.
 
Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 152,90 m2, usytuowanego na parterze budynku biurowego, do którego przynależą usytuowane w piwnicy tego budynku 4 pomieszczenia gospodarczo-magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 85,60 m2, położonego w miejscowości Jadowniki przy ul. Wincentego Witosa 5a, gminie Brzesko, powiecie brzeskim, województwie małopolskim, objętego księgą wieczystą KW Nr TR1B/00060392/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z własnością którego związany jest udział wynoszący 55/100 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 3372/1 o powierzchni  542 m2 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW Nr TR1B/00037939/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku dnia 15.06.1998r Nr.XL/286/98, w/w działka położona jest w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i wiejskiego.
Lokal niemieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
 
Treść ogłoszenia 177,25 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się