2018-07-05

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury,  90 – 940 Łódź, Al. Kościuszki 5/7
3. Przedmiot sprzedaży: Niemysłów 34 A.
 
Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1  o powierzchni użytkowej 212,10 m2,  usytuowanego na parterze (z częścią w przyziemiu) w budynku biurowym, objętego księgą wieczystą, Nr SR2L/00021750/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach, z  własnością którego związany jest udział wynoszący 52/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 360/1 o powierzchni  0,1206 ha oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Niemysłów nr 34 A , gminie  Poddębice, powiecie poddębickim województwie łódzkim, objętej księgą wieczystą Nr SR2L/00021749/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.
Lokal  nie posiada świadectwa charakterystyki  energetycznej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
W obrębie nieruchomości gruntowej zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A., dla której nie ustanowiono służebności przesyłu. Nabywca lokalu będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. na zasadach oraz w terminie ustalonym z Orange Polska S.A.
 
Treść ogłoszenia  177,24 KB (PDF)
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się