2018-06-29

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury, 70 - 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42.
  3. Przedmiot sprzedaży: Wierzchowo dz.253/6:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 253/6, obszaru 0,9279 ha położonej w miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo, powiat drawski. Nieruchomość posiada KW o numerze KO1D/00010956/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieruchomość jest dzierżawiona na podstawie dwóch umów dzierżawy. Jedna z umów zawarta jest na czas nieokreślony, natomiast druga została wypowiedziana, a okres jej wypowiedzenia upływa z dniem 30.06.2018 roku.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późn. zm.).

 

NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU OSOBY NIEUPRAWNIONE ZGODNIE Z USTAWĄ,  KTÓRE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU NIE UZYSKAJĄ ZGODY KOWR NA NABYCIE PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI


Treść ogłoszenia 255,8 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się