Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
regulujących podwyżki czynszu
02.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej umożliwiającej
zamieszkiwanie na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
19.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany obecnych zapisów oraz wprowadzenia nowych w
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U.2014, poz. 1195)
19.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, jak również programu
"Gwarantowany styropian"
09.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
15.04.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmian w zakresie decyzji o warunkach zabudowy w ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zmiany w
ustawie o gospodarce nieruchomościami – likwidacji prawa
użytkowania wieczystego
24.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
24.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy planowanej likwidacji linii kolejowych 308 i 340
23.03.2016 więcej
Petycja
Petycja dotyczy wyodrębnienia na własność mieszkań
wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków
BGK
18.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego
18.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się