Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew i
krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy możliwości ograniczenia przez szeroki krąg stron
zaskarżalności decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o
pozwoleniu na budowę
23.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
21.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
15.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań administracyjno-prawnych mających na
celu uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego w
relacji Piła – Berlin – Piła.
13.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy wprowadzenia ulgi lub całkowitego zwolnienia osób
niepełnosprawnych z opłat za przejazd autostradami na terenie
Polski
10.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy połączenia drogowego i kolejowego pomiędzy Berlinem i
Wrocławiem oraz remontu drogi krajowej A18 na odcinku Olszyna do
styku z A4
07.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
04.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
04.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się