Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy wprowadzenia zmian przepisów w celu przyspieszenia
procedury związanej z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod
aktywizację gospodarczą
16.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew
i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej
05.08.2016 więcej
Petycja - wielokrotna
dotyczy przyjęcia ustawy "budowy bez wyzysku" i przywrócenia
uchylonego rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi
29.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy kontroli decyzji w sprawie wybudowanej farmy wiatrowej
28.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych
28.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy koncesji na wydobycie
28.07.2016 więcej
Petycja
w sprawie zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie brzmienia
m.in. art. 34 ust. 6 pkt 1 oraz w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie
zmiany brzmienia § 8
28.07.2016 więcej
Petycja
w sprawie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo budowlane w
zakresie brzmienia m.in. art. 30a, art. 54 oraz art. 57
27.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy żądania wykupu działki pana Romana Frela o nr 1357 w
miejscowości Młynki w Gminie Końskowola, w związku
realizacją przez GDDKiA inwestycji budowy odcinka drogi
ekspresowej S12
20.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przeniesienia drogi zbiorczej poza granice działek
przebiegającej wzdłuż drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez
węzła)
20.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się