Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych
przepisów ustaw: prawo budowlane, o opłatach i podatkach
lokalnych oraz o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
25.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
24.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z
realizacją strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych
08.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia działań potrzebnych i niezbędnych do
dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
04.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
03.11.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
21.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zachowania w całości skweru „Plymouth” – zieleni
parkowej w Gdyni
11.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu ustawy o zmianie prawa użytkowania wieczystego
gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
gruntu
07.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy apelu o wstrzymanie projektu ustawy przekształcającej
użytkowanie wieczyste w prawo własności
06.10.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uruchomienia połączeń kolejowych do Portu Lotniczego
Zielona Góra Babimost
03.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się