Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje Komisji Europejskiej
dotyczące ewaluacji dyrektywy ITS
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie
MIB planuje wystąpić do KE z wnioskiem o uznanie niektórych
sieci kolejowych za infrastrukturę lokalną
24.04.2017 więcej
Konsultacje Komisji Europejskiej
projektu aktu delegowanego KE dotyczącego europejskiej
multimodalnej informacji o podróżach
24.03.2017 więcej
Konsultacje społeczne
dokumentu UE COM (2017) 136
23.03.2017 więcej
Sprawozdanie zbiorcze
z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług
publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych
kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 roku
02.01.2017 więcej
Konsultacje społeczne
dokumentu UE dotyczącego współpracujących (kooperatywnych),
inteligentnych systemów transportowych
30.12.2016 więcej
Ogłoszenie
o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w
zakresie pasażerskich kolejowych przewozów międzynarodowych na
terenie RP w okresie 10 grudnia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.
21.12.2016 więcej
Zaproszenie do składania projektów badawczych
w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji
„Horyzont 2020”
16.12.2016 więcej
Ogłoszenie o wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych
dot. ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie,
wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych
07.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się